GDPR súhlas so spracovaním osobných údajov

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana údajov a predovšetkým osobných údajov Vás, ako našich zákazníkov, je pre nás veľmi dôležitá. My, ADELAINE trade s.r.o., Mosty u Jablunkova 799, Mosty u Jablunkova 739 98 IČO: 28613902, e-mail: info@tulimi.sk, tel: +421 948 887 025, (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“), ako prevádzkovatelia elektronického obchodu tulimi.cz („obchod“), robíme všetko pre to, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí a boli spracované v súlade s právnymi predpismi. Nedeliteľnou súčasťou správneho spracovania je informovanosť a transparentnosť. Práve v ich zájme by sme Vás radi informovali o spracovaní Vašich osobných údajov a ďalej o Vašich súvisiacich právach.

1. ÚČELY SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem realizace kupní smlouvy, tedy za účelem:
 • zaistenia vybavenia objednávky;
 • zaistenia doručenia tovaru;
 • plnenia práv vyplývajúcich z chybného plnenia, či náhrady škody;
 • plnenia našich zákonných povinností najmä vo vzťahu k vedeniu účtovníctva;

Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi našou spoločnosťou a Vami a ďalej aj plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä z občianskeho zákonníka. Pre účely priameho marketingu bez ďalšieho používame Váš e-mail. Právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem na tomto spracovaní. O tom, ako sa jednoducho odhlásiť od tohto priameho marketingu sa dočítate ďalej. Oprávnený záujem môže byť právnym dôvodom aj vo výnimočnom prípade, že by sme museli voči Vám uplatňovať akýkoľvek nárok.

2. KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za účelom vybavenia Vašej objednávky, zaistenia doručenia tovaru a plnenia ďalších súvisiacich práv budeme spracovávať Vaše: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail, adresu, doručovaciu adresu, obsah Vašej objednávky a údaje z objednávky a jej vybavenia súvisiace, ďalej potom v prípade nákupu pre firmu jej názov, IČO a DIČ. V súvislosti s reklamáciou môžeme spracovávať informácie o vade. 

3. COOKIES

Ako ste si všimli pri vstupe, náš obchod používa cookies, ktoré v spojení s ďalšími informáciami môžu byť považované za určitých okolností za osobný údaj. Nie je naším záujmom, aby tieto okolnosti nastali a máme za to, že cookies sa pri nami prevádzanom nakladaní nestávajú osobnými údajmi, ale pre Vašu plnú informovanoť zahŕňame informáciu o cookies aj do tohto dokumentu. Cookies sú malé informácie zasielané prostredníctvom internetovej stránky, ktoré sa uložia vo Vašom zariadení (počítači, telefóne atď.) a ktorých prostredníctvom je umožnená prevádzka obchodu, ako aj jeho pohodlné fungovanie. Niektoré cookies nám rovnako umožňujú zefektívniť ponuku produktov alebo nám poskytujú niektoré štatistické údaje o prevádzke obchodu. Naša stránka používa pokročilú lištu o cookies, kde sa o tomto nástroji dozviete všetko potrebné a budete si môcť pohodlne nastaviť, ktoré tieto nástroje chcete využívať a ktoré nie. Užívanie cookies rovnako ako ich vymazanie môžete prevádzať rovnako vo Vašom prehliadači. Informácie o poskytovateľoch cookies služieb podobných nájdete v ďalšom bode.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje bez ďalšieho súhlasu neprenášame ani nesprístupňujeme tretím osobám s výnimkami, ktoré uvádzame nižšie. Vaše osobné údaje môžeme odovzdať štátnemu orgánu, pokiaľ nám to ukladá zákon (napr. Polícii ČR). Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje spracovávané spracovateľom spoločnosti next CRE s.r.o., so sídlom Poštovní 244, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 29396239 (ďalej len „prevádzkovatel“), ktorá pre nás zaisťuje služby súvisiace s prevádzkou obchodu. Prevádzkovateľ k tomu, aby všetko fungovalo, používa ďalších spracovateľov, ktorí s ním spolupracujú a umožňujú prevádzku obchodu. Osobné údaje môžu byť rovnako spracované poskytovateľom hostingových služieb, spoločnosťou VSHosting s.r.o., so sídlom: Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 61505455. Prevádzkovateľ ďalej používa sofistikované služby (cookies apod.), ktoré spracovávajú informácie, ktoré spravidla nie sú považované za osobný údaj, keďže ich prostredníctvom Vás, ako človeka, nie sme schopní identifikovať. Cieľom týchto služieb je analýza spojená s prevádzkou obchodu, zaistenie jeho pohodlného fungovania, ako i ponúkanie vhodných produktov jednotlivým cieľovým skupinám. Pre prípad, že by sa stalo, či už náhodou, vývojom techniky či právneho výkladu, že Vás budeme prostredníctvom týchto nástrojov schopní identifikovať alebo, že k Vám, ako identifikovanej osobe, budeme schopní priradiť ďalšie osobné údaje z týchto nástrojov, dovoľte nás informovať aj o týchto osobách, ktorými sú:

 • Spoločnosť QuarticOn S.A., so sídlom Al. Jerozolimskie 123A 02-017 Warszawa;
 • Spoločnosť Seznam.cz, a.s., so sídlom Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168 685, a spoločnosti s ňou prepojené;
 • Spoločnosti skupiny Google, najmä spoločnosti Google Commerce Limited, so sídlom 70 Sir John Rogerson’s Quay, 2 Dublin, Ireland a spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Dublin 2 Ireland;
 • Spoločnosť Inspigroup s.r.o., so sídlom Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 11800, IČO: 24263532;
 • Spoločnosť RTB House S.A., so sídlom 61/101 Zlota Street, 00-819, Warsaw, Poland;
 • Spoločnosť Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, DIČ: CZ 078 22 774, so sídlom Karolinská 706/3, 186 00 Praha.
 • Spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ako správca, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracovávať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
 • Spoločnosť Lead Media s.r.o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovensko, IČO: 47 726 601
 • Spoločnosť SC ShopMania Net SRL, Str Marasesti nr. 19, Et. 3, Ap. 5, Ploiesti, Prahova 100023, VAT number: RO16451481
 • Spoločnosť Funnel AB, Drottninggatan 89, 113 60 Stockholm, VAT ID: 559062-1263
 • Spoločnosť next CRE s.r.o., Poštovní 244, 739 61 Třinec, IČO: 29396239, DIČ: CZ29396239
 • Spoločnosť Česká pošta, s.p., Praha IČO 47114983
 • Spoločnosť PPL CZ s.r.o., spoločnosť so sídlom na adrese K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 105858, IČ: 25194798, ako súčasti skupiny Deutsche Post DHL
 • Spoločnosť Zásilkovna s.r.o., so sídlom Ocelářská 392/9, 190 00, Praha 9, IČ 28408306
 • Spoločnosť ComGate, a.s., IČ: 265 08 842, so sídlom Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B., vložka 7523;
 • Spoločnosť PayPal (Europe), so sídlom S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembursko.
 • Spoločnosť Aircall.io., Inc., a Delaware corporation, so sídlom 33 W 17th St, New York, NY 10011 a spoločnosť Aircall SAS, a French société par actions simplifiée (SAS) so sídlom 11-15, rue Saint Georges, 75009 Paris (France)
 • Spoločnosť Freshworks, Inc., so sídlom 2950 S.Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403
 • Spoločnosť Heliom inc., so sídlom 274 Christophe-Colomb Est, Quebec, QC, Canada, G1K 3T2
 • Spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681
 • Spoločnosť Hotjar Ltd,, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
 • Osobné údaje neprenesieme do žiadnej tretej zeme alebo medzinárodnej organizácie, ktoré neposkytujú zodpovedajúcu ochranu osobných údajov. Výnimkou môže byť, v prípade prevádzkovateľov niektorých nástrojov spojených s prevádzkou internetových stránok, prenesenie do Spojených štátov. V tomto prípade však také osoby vždy spĺňajú podmienky EÚ – US Privacy Shield, čo je medzinárodný právny rámec, ktorý zaisťuje zodpovedajúci štandard nakladania s osobnými údajmi a ich ochrany aj v Spojených štátoch Amerických. O tomto mechanizme si môžete viac prečítať tu: https://www.privacyshield.gov

  5. INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM

  V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte rad práv. Môžete nás kekykoľvek poštou alebo e-mailom, ktoré sú uvedené vyššie, požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje spracovávané a ak sú, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a k informáciám o nich. Máte právo na opravu nepresných alebo doplnenie neúplných osobných údajov. Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ je pre to daný dôvod, alebo, rovnako pokiaľ je preto daný dôvod, o obmedzenie spracovania týchto osobných údajov. Máte právo na Vaše osobné údaje a na ich prenos inému správcovi. V prípade, že je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme, máte právo vzniesť proti nemu námietku. Za takú námietku považujeme aj jednoduché odhlásenie z priameho marketingu, ktoré Vám bude umožnené v rámci každej Vám zaslanej obchodnej informácie. Osobné údaje spracovávame férovo a transparentne. Pokiaľ by ste však mali za to, že tomu tak nie je, máte vždy právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Akékoľvek informácie, ako aj kontakt, nájdete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz

  6. ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ

  Vaše osobné údaje sme obdržali len od Vás. Poskytnutie osobných údajov je celkom dobrovoľné, keďže uzatvorenie akejkoľvek zmluvy s nami je celkom dobrovoľné. Pokiaľ by ste nám neposkytli aspoň povinné minimum údajov, nebudeme schopní Vám tovar dodať a obchod realizovať. V súvislosti s cookies nezabudnite na našu prepracovanú cookies lištu, ktorá Vám umožní nastaviť si používanie cookies tak, aby vyhovovalo Vašim požiadavkám. Používanie cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre prevádzku obchodu, je takisto celkom dobrovoľné. Osobné údaje budú spracovávané (uložené) len po nevyhnutnú dobu. Osobné údaje, ktorých spracovanie vyžaduje zákon, spracovávame po dobu, po ktorú to zákon vyžaduje. Osobné údaje týkajúce sa plnenia z uzatvorenej zmluvy a ďalších súvisiacich práv a povinností budeme uchovávať len po dobu, po ktorú budú môcť byť tieto súvisiace práva a povinnosti vymáhateľné na súde, teda spravidla 3 roky od vybavenia objednávky alebo vysporiadania posledných nárokov z nej plynúcich. V rámci spracovania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu. V rámci používania cookies a vyššie uvedených obdobných moderných prostriedkov optimalizujúcih Váš zážitok z užívania nášho obchodu môže dôjsť k vytváraniu istej formy profilu vychádzajúceho z užívania internetovej stránky, ktorý nám slúži predovšetkým k ponúkaniu výrobkov, ktoré by Vás mohli zaujímať. Na základe tohto profilu ale nedochádza ani k prijímaniu akýchkoľvek rozhodnutí, ani k akýmkoľvek ďalším právnym následkom. S ohľadom na to, že tieto informácie, ktoré z Vášho užívania stránky získavame, sú založené na cookies, môžete ich spracovanie ovplyvniť, či už zmienenou prepracovanou cookies lištou, tak aj prostredníctvom nastavenia Vášho internetového prehliadača. Po skončení doby spracovania sú potom osobné údaje bezodkladne likvidované.

  ADELAINE trade s.r.o.

  Newsletter

  O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom.
  Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody;)